With the power of Podio, our simple CRM tool our team can effectively work together from anywhere, to escape email overload, alleviate document chaos and much more. Get structured with Podio's easily modified workspaces and apps, so you and your team can work the way you want to.

Fotografi nga manifestimi për një vjetorin e pavarësisë - Oslo.

publikuar mŽ: 09.11.2008

Si të anëtarsohem

Anëtarësimi në RSH

§ 3 Anëtarësimi

Për t’u bërë anëtar i RSH-së duhet plotësohen këto kushte:
 
a). personat përkatës të kenë prejardhje shqiptare apo interes për kulturën, gjuhën dhe traditat shqiptare

b). kuota e anëtarësisë të jetë e paguar një herë në vit.


§ 4 Përkufizim

- Anëtarë të regullt: anëtarët në moshën 5 deri 27 vjec.

- Anëtarë mbështetës: anëtarët mbi 27 vjec.

Anëtarët mbështetës nuk kanë të drejta demokratike.


§ 10 Kuota e anëtarësisë

Çmimi për kuotën e anëtarësisë është NOK 50,- në vit për anëtarët e regullt, ndërsa NOK 100,- në vit për anëtarët mbështetës.


Pagesa bëhet në konto nr.:
1503 30 24085

 

Anëtarësimi në RSHO

§ 3 Anëtarësimi

Për t’u bërë anëtar i RSHO-së duhet plotësohen këto kushte:

a). Personat përkatës të kenë prejardhje shqiptare, interes për kulturën, gjuhën dhe traditat shqiptare

b). Kuota e anëtarësisë të jetë e paguar një herë në vit.


§ 4 Përkufizim

- Anëtarë të regullt: anëtarët në moshën 5 deri 27 vjec.

- Anëtarë mbështetës: anëtarët mbi 27 vjec.

Anëtarët mbështetës nuk kanë të drejta demokratike.


§ 10 Kuota e anëtarësisë

Çmimi për kuotën e anëtarësisë është NOK 50,- në vit për anëtarët e regullt, ndërsa NOK 100,- në vit për anëtarët mbështetës.


Pagesa bëhet në konto nr.:
1503 30 24085

 

Anëtarësimi në KSSH

§ 3 Anëtarësimi

Për t’u bërë anëtar i KSSH-së duhet plotësohen këto kushte:
 
a). Personat përkatës të kenë prejardhje shqiptare apo interes për kulturën, gjuhën dhe traditat shqiptare

b). Kuota e anëtarësisë të jetë e paguar një herë në vit.

c). Personat përkatës janë anëtarët A, B dhe C.

§ 4 Përkufizim

A - anëtarë; student në universitete apo shkolla të larta (fakultete)

B - anëtarë; nxënës të shkollave të mesme.

C - anëtarë; personat profesionalë të cilët i përmbushin kërkesat nën shkronjën a dhe b nën § 3.

Anëtarë kryesie; anëtar i zgjedhur në kryesi nga kuvendi i përgjithshëm.

§ 10 Kuota e anëtarësisë

Çmimi për kuotën e anëtarësisë është NOK 50,- në vit për anëtarët A dhe B, ndërsa NOK 100,- në vit për anëtarët C.

Pagesa bëhet në konto nr.: 1503 30 24085