With the power of Podio, our simple CRM tool our team can effectively work together from anywhere, to escape email overload, alleviate document chaos and much more. Get structured with Podio's easily modified workspaces and apps, so you and your team can work the way you want to.

Fotografi nga manifestimi për një vjetorin e pavarësisë - Oslo.

publikuar mŽ: 09.11.2008

Vedtekter Albansk Ungdom og Albansk Studentforening


VEDTEKTER FOR ALBANSK UNGDOM I NORGE
 

Kapittel I

Innledning

§ 1 Foreningens navn er Albansk Ungdom i Norge.

I forhold til Albansk Ungdom i Oslo (AUO) forkortes navnet med AUN. Ellers forkortes foreningens navn med AU

§ 2 Formål

- AU er nøytrale vedrørende politiske og religiøse interesser.

- AU skal ivareta og fremme interesser av kulturell, faglig og sosial karakter for all ungdom med albansk bakgrunn og/eller interesser. AUN skal være en aktivitets og interesseorganisasjon for albansk ungdom i Norge.

- AU skal bidra med å øke interessen for høyere utdanning for personer med albansk bakgrunn.

- AU er åpen for, og skal fungere som et samlingspunkt for all albansk ungdom og andre med interesse for albansk historie, språk og kultur.

§ 3 Medlemskap

For å kunne bli medlem i AU må følgene krav være oppfylt:

a). vedkommende har albansk bakgrunn eller interesse for albansk kultur, språk og tradisjon

b). medlemskontingent for det inneværende år er betalt

§ 4 Definisjoner


- Vanlige medlemmer: medlemmer mellom 5 og 27 år.

- Støttemedlemmer: medlemmer over 27 år.

Støttemedlemmer har ikke demokratiske rettigheter.

§ 5 Struktur

AUN er et nasjonalledd og har fylkesledd og lokalledd. AUN skal virke som et sentralorgan i forhold til fylkes- og lokalleddene.

Fylkesledd og lokalledd kan tilpasses lokale forhold så langt de ligger innen rammene til nasjonalleddets vedtekter og intensjoner.

Kapittel II

Styrings- og beslutningsorganer

§ 6 Landsmøte

Landsmøtet er det høyeste organet i AU, og holdes normalt i begynnelsen av hvert år.

Medlemmene i AU skal få skriftlig innkallelse og saksliste minst to uker før landsmøtet.

Stemmerett har alle som møter opp og som oppfyller kravene i § 3.

Landsmøtet skal behandle: 

- årsrapport

- virksomhetsplan

- valg av styre

- endring av vedtekter

- budsjett

- årsregnskap

- fastsette medlemskontingent

- behandle forslag til budsjett

- behandle innkomne forslag

- annet


På landsmøtet kan vedtekter endres med minst 2/3 flertall av de tilstedeværende stemmeberettigede.

Ekstraordinær landsmøte kan innkalles når et flertall av de tilstedeværende i landsmøtet ønsker det, eller dersom 2/3 av styrets medlemmer finner det nødvendig.

§ 7 Styret

a) Styret skal bestå av minimum 6 og maksimum 9 personer. Følgende poster må dekkes i styret:

- leder

- nestleder

- sekretær

- økonomiansvarlig

b) Styret behandler og tar beslutninger i alle saker som angår AU, innen rammene av AU sine vedtak og intensjoner.

c) Styret har ansvaret for den daglige driften av AU og skal møtes minimum tre ganger hvert halvår.

d) Styret er beslutningsdyktig når minst 2/3 av medlemmene er til stede. Vedtak i styret fattes ved absolutt flertall. Ved stemmelikhet, avgjør leders stemme.

e) Fra hvert styremøte skrives et referat som skal være tilgjengelig for alle medlemmer i AU.

§ 8 Valg av styret

For å kunne stille til valg, må følgende vilkår være oppfylt:

- kandidaten må være aktivt medlem

- kandidaten må ha betalt medlemskontingent

- kandidaten må ikke ha sentrale tillitsverv i partipolitiske, eller religiøse organisasjoner

Støttemedlemmer kan ikke stille til valg.

Styret velges på landsmøtet for ett år av gangen.

Nytt valg holdes i begynnelsen av året.

Kapittel III

Alminnelige bestemmelser

§ 9 Eksklusjon

Medlemmer som handler i strid med AU sine målsettinger og vedtekter kan ekskluderes med 2/3 flertall i styret. Anke rettes til landsmøtet. Medlemmet forblir ekskludert inntil anken er ferdigbehandlet. Alle har rett til å bli hørt før en endelig avgjørelse blir fattet.

Betalt medlemskontingent blir ikke refundert ved eksklusjon.

§ 10 Medlemskontingent

Prisen på medlemskontingent er NOK 50,- pr. år for alminnelige medlemmer, og NOK 100,- pr. år for støttemedlemmer.

§ 11 Diskriminering på grunnlag av rase, tro og kjønn er ikke tillatt.

§ 12 Vedtektene gjelder for så vidt annet ikke følger av lov.


VEDTEKTER FOR ALBANSK UNGDOM I OSLO
 

Kapittel I

Innledning

§ 1 Fylkeslagets navn er Albansk Ungdom i Oslo, forkortet AUO.

§ 2 Formål

- AUO er nøytrale vedrørende politiske og religiøse interesser.

- AUO skal ivareta og fremme interesser av kulturell, faglig og sosial karakter for all ungdom med albansk bakgrunn og/eller interesser. AUO skal være en aktivitets- og interesseorganisasjon for albansk ungdom i Oslo.

- AUO skal bidra med å øke interessen for høyere utdanning for personer med albansk bakgrunn.

- AUO er åpen for, og skal fungere som et samlingspunkt for all albansk ungdom og andre med interesse for albansk historie, språk og kultur.

§ 3 Medlemskap

For å kunne bli medlem i AUO må følgende krav være oppfylt:


a). vedkommende har albansk bakgrunn eller interesse for albansk kultur, språk og tradisjon

b). medlemskontingent for det inneværende år er betalt

§ 4 Definisjoner


- Vanlige medlemmer: medlemmer mellom 5 og 27 år.

- Støttemedlemmer: medlemmer over 27 år.

Støttemedlemmer har ikke demokratiske rettigheter.

§ 5 Struktur


AUO er fylkeslag ut fra Albansk Ungdom i Norge. AUO kan tilpasses lokale forhold så langt de ligger innen rammene til nasjonalleddets vedtekter.

Kapittel II

Styrings- og beslutningsorganer

§ 6 Årsmøte

Årsmøtet er det høyeste organet i AUO, og holdes normalt i begynnelsen av hvert år.

Medlemmene i AUO skal få skriftlig innkallelse og saksliste minst to uker før årsmøtet.

Stemmerett har alle som møter opp og som oppfyller kravene i § 3.

Årsmøtet skal behandle:
 

- årsrapport

- virksomhetsplan

- valg av styre

- endring av vedtekter

- budsjett

- årsregnskap

- behandle forslag til budsjett

- behandle innkomne forslag

- annet

På årsmøtet kan vedtekter endres med minst 2/3 flertall av de tilstedeværende stemmeberettigede.

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles når et flertall av de tilstedeværende på årsmøtet ønsker det, eller dersom 2/3 av styrets medlemmer finner det nødvendig. 


§ 7 Styret

a) Styret skal bestå av minimum 3 og maksimum 5 personer. Følgende poster må dekkes i styret:

- leder

- nestleder

- sekretær

b) Styret behandler og tar beslutninger i alle saker som angår AUO, innen rammene av AUO sine vedtak og intensjoner

c) Styret har ansvaret for den daglige driften av AUO og skal møtes minimum tre ganger hvert halvår.

d) Styret er beslutningsdyktig når minst 2/3 av medlemmene er til stede. Vedtak i styret fattes ved absolutt flertall. Ved stemmelikhet, avgjør leders stemme.

e) Fra hvert styremøte skrives et referat som skal være tilgjengelig for AUO sine medlemmer og sendes til sentralstyret i Albansk Ungdom i Norge.


§ 8 Valg av styret

For å kunne stille til valg, må følgende vilkår være oppfylt:

- kandidaten må være aktivt medlem

- kandidaten må ha betalt medlemskontingent

- kandidaten må ikke ha sentrale tillitsverv i partipolitiske eller religiøse organisasjoner

Støttemedlemmer kan ikke stille til valg.

Styret velges på årsmøtet for ett år av gangen.

Nytt valg holdes i begynnelsen av året.

Kapittel III

Alminnelige bestemmelser

§ 9 Eksklusjon

Medlemmer som handler i strid med AUO sine målsettinger og vedtekter kan ekskluderes med 2/3 flertall i styret. Anke rettes til årsmøtet. Medlemmet forblir ekskludert inntil anken er ferdigbehandlet. Alle har rett til å bli hørt før en endelig avgjørelse blir fattet.

Betalt medlemskontingent blir ikke refundert ved eksklusjon.

§ 10 Medlemskontingent

Prisen på medlemskontingent er NOK 50,- pr. år for alminnelige medlemmer, og NOK 100,- pr. år for støttemedlemmer.

§ 11 Diskriminering på grunnlag av rase, tro og kjønn er ikke tillatt.

§ 12 Vedtektene gjelder for så vidt annet ikke følger av lov.


VEDTEKTER FOR ALBANSK STUDENTFORENING
 

Kapittel I

Innledning

§ 1 Lokallagets navn er Albansk Studentforening, forkortet ASF.

§ 2 Formål

- ASF er nøytrale vedrørende politiske og religiøse interesser.

- ASF skal ivareta interesser av kulturell, faglig og sosial karakter for studenter med albansk  bakgrunn.

- ASF skal bidra med å øke interessen for høyere utdanning for personer med albansk bakgrunn.

- ASF skal være et samlingspunkt for alle universitets- og høyskolestudenter, og elever ved den videregående skoler i Oslo.

- ASF skal bidra til å informere om studiemuligheter mellom norske og albanske utdanningsinstitusjoner.

- ASF er åpen for alle studenter og akademikere med interesse for albansk historie, språk og kultur.

§ 3 Medlemskap

For å kunne bli medlem i ASF må følgende krav være oppfylt:

a). vedkommende har albansk bakgrunn eller har interesse for albansk kultur, språk og tradisjon.

b). medlemskontingent for det inneværende året er betalt.

c). vedkommende er A, B eller C-medlem.

§ 4 Definisjoner

- A-medlem; studenter ved universitet eller høyskole.

- B-medlem; elever ved den videregående skole.

- C-medlem; personer som har avsluttet utdanning og oppfyller kravene i bokstav a og b i § 3.

- Styremedlem; medlemmer som er valgt til et verv i styret av generalforsamlingen.

§ 5 Struktur

ASF er et lokallag ut fra Albansk Ungdom i Oslo. ASF kan tilpasses lokale forhold så langt de ligger innen rammene til nasjonalleddets vedtekter.

Kapittel II

Styrings- og beslutningsorganer

§ 6 Generalforsamling

Generalforsamlingen er det høyeste organet i ASF og holdes normalt i begynnelsen av hvert år.

ASFs medlemmer skal få skriftlig innkallelse og saksliste minst to uker før generalforsamlingen.

Stemmerett har alle som møter opp og som oppfyller kravene i § 3.

Generalforsamlingen skal behandle:

- årsrapport

- virksomhetsplan

- valg av styre

- endring av vedtekter

- budsjett

- årsregnskap

- annet

På generalforsamlingen kan vedtekter endres med minst 2/3 flertall av de tilstedeværende stemmeberettigede.

Ekstraordinær generalforsamling kan innkalles når et flertall av de tilstedeværende i generalforsamlingen ønsker det, eller dersom 2/3 av styrets medlemmer finner det nødvendig.

§ 7 Styret

a) Styret skal bestå av minimum 3 og maksimum 5 personer. Følgende poster må dekkes i styret:

- leder

- nestleder

- sekretær

b) Styret behandler og tar beslutninger i alle saker som angår ASF, innen rammene av ASF sine vedtak og intensjoner.

c) Styret har ansvaret for den daglige driften av ASF og skal møtes minimum tre ganger hvert halvår.

d) Styret er beslutningsdyktig når minst 2/3 av medlemmene er til stede. Vedtak i styret fattes ved absolutt flertall. Ved stemmelikhet, avgjør leders stemme.

e) Fra hvert styremøte skrives et referat som skal være tilgjengelig for ASF sine medlemmer og sentralstyret i Albansk Ungdom i Norge.


§ 8 Valg av styret

For å kunne stille til valg, må følgende vilkår være oppfylt:

- kandidaten må være A- eller B- medlem

- C-medlemmer kan stille til valg i styret inntil 2 år etter endt utdanning

- kandidaten må være aktivt medlem

- kandidaten må ha betalt medlemskontingent

- kandidaten må ikke ha sentrale tillitsverv i partipolitiske, eller religiøse organisasjoner

Styret velges av generalforsamlingen for ett år av gangen.

Nytt valg holdes i begynnelsen av høstsemesteret.

Kapittel III

Alminnelige bestemmelser

§ 9 Eksklusjon

Medlemmer som handler i strid med ASF sine målsettinger og vedtekter kan ekskluderes med 2/3 flertall i styret. Anke rettes generalforsamlingen. Medlemmet forblir ekskludert inntil anken er ferdigbehandlet. Alle har rett til å bli hørt før en endelig avgjørelse blir fattet.

Betalt medlemskontingent blir ikke refundert ved eksklusjon.

§ 10 Medlemskontingent

Prisen på medlemskontingent er NOK 50,- pr. år for A- og B-medlemmer, og NOK 100,- pr. år for C-medlemmer.

§ 11 Diskriminering på grunnlag av rase, tro og kjønn er ikke tillatt.

§ 12 Vedtektene gjelder for så vidt annet ikke følger av lov.